क्रियाविशेषण माहिती मराठी | kriyavisheshan in marathi

kriyavisheshan in marathi : क्रियाविशेषण म्हणजे जे शब्द क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगतात त्यांना क्रियाविशेषण असे म्हणतात. उदा.१) राम अधाशासारखा खातो. २) ती लगबगीने घरी पोहोचली. ३) बाहेर जोरदार पाऊस पडतो. ४) वैशाली चांगली मुलगी आहे. वरील वाक्यात – अधाशासारखा, लगबगीने, जोरदार, चांगली ही क्रियाविशेषण आहेत. उदाहरणार्थ पटकन व फार ही क्रियाविशेषण आहे. क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगून जी अविकारी राहतात,त्यांनाच क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात क्रियाविशेषणाचे पुढील प्रमाणे सहा प्रकार पडतात क्रियाविशेषण …

Read more